Ole Færch


Historieforskning

                                   BØGER

De fleste bøger og alle artikler kan hentes i pdf-format ved at klikke på billedet af bogens forside. 


Farstrup og Axelsons Dagbøger af Ignatius Becher,1813, genudgives i moderne skrift og med register. Bestilles ved mail ole.ferch@stofanet.dk

Dagbøgerne rummer et væld af værdifulde oplysninger om tildragelser og personer i Danmark og i Europa, men specielt i egnene omkring de sogne hvor de to præster virkede, Vesterbølle og Rinds herred, dvs. Himmerland, fra o. 1681-1715.


Anmeldelse ved Henrik Gjøde Nielsen i historieonline.dk

Diplomatarium Hornumense, 2. udg. 2019. Det er en revideret udgave af 2004-udgaven, se nedenfor, med tilføjelse af et par hundrede sider med nye dokumenter og breve, som jeg har opdaget, forbedrede segltegninger samt rettelse af diverse fejl og misforståelser. Er desværre udsolgt. En pdf-udgave kan hentes ved at klikke på billedet.


Tillæg


Anmeldelse i Historie-online.dk, den 8. juni 2020

Beregning af kornmål og andre mål i Hald lens regnskab 1541-46.

Bogen knytter sig til Hald lens regnskab 1541-46, som jeg udgav i 2016 og indeholder en renskrift af en del af de håndskrevne beregninger af kornmål m.v., udført som grundlag for afsnitett ”Regnskabets mønt og mål”.

Beregningerne gennemføres for at finde ud af hvordan enhederne forholder sig til hinanden, f.eks. antal pund smør på en tønde, hvor mange skæpper på en tønde korn, hvor stor en læst var i de forskellige områder osv


Rettelsesblad

Færchslægterne i Danmark 2. udgave 2019, 560 sider er en revision og ajurføring af udgaven fra 1998 om alle med Færch/Færk-navn og med aner hertil, om  navnet som person- og stednavn i Danmark og Tyskland, adels-slægten Færke samt efterslægtstavler for 14 slægter, bl.a. slægten Færch fra Færke i Gelstrup, Vokslev sogn, hvis først kendte er Søren Nielsen i Færke og Anne Michelsdatter, fødte sidst i 1500-tallet. Fra denne slægt er bl.a. de kendte erhvervsfolk Lone Færch, Færch-Holding, Haldor Topsøe, Haldor Topsøe A/S og Jørgen Mads Clausen, Danfoss. Desuden slægter fra Taarup, Fur, Sæby, m.v., som alle under en eller anden form har relationer til slægten fra Færke. Kan bestilles ved at sende email til ole.ferch@stofanet.dk

 

Forslag til tilføjelser og rettelser modtages gerne. De allerede nu foreliggende er tilgængelig via nedenstående link. 


Tilføjelser og rettelser

Himmerlands bomærker. Udgivet af Slægtens Forlag og  Heraldisk Selskab. ISBN: 978-87-90331-49-8. Retsgyldigheden af skøder, tingsvidner, breve og andre dokumenter blev fra middelalderen og nogle hundrede år frem i tiden bevidnet ved besegling. Et  segl under et dokument det samme som en underskrift, og besegling var et  vigtigt emne i retssystemet. Bogen indeholder aftegning af 552 bomærker på segl fra Himmerland - fra Limfjorden til Mariager Fjord, fra Kattegat  til Løgstør, 10 herreder, herunder de større byer som Aalborg, Hobro, Nibe, Løgstør og Aars, anvendt af bønder, herreds-, by- og birkefogeder, skrivere,  præster, købmænd, håndværkere m.fl. fra ca. 1450 til ca. 1700  samt bomærker på epitafier, prædike-stole, gravsten, indbo m.v. Bogen indeholder endvidere aftegning af en del seglstamper på  Nationalmuseet og Aalborg Historiske Museum. Det er i vid udstrækning seglstamper, som områdets flittige detektorfolk har fundet.ndleveret.

Færch og Olesen Slægtsbog. Anetavle for Johanne Færch og Hans Peter Olesens efterkommere. Bogen er på 218 sider og forsynet med en del billeder  samt register. Udgivet i 2014 på eget forlag. ISBN 978-87-986657-9-3. Fars var født i Byrsted på et lille husmandssted. Om hans barndom her kan der læses i artiklen "Erindringer fra et husmandssted" på næste side med artikler./" Hans farfar Niels Olesen var smed i Byrsted, men var født i Højen Sogn ved Vejle. Fars mor var fra Rold. Mor var født i Simested i Vokslev Sogn og hendes aner på Færch-siden kan ses i Færch-slægterne i Danmark, se nedenfor

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813.

Bogen er en afskrift side for side af den del af den fælles kirkebog for Nibe og Vokslev sogne, som omhandler Vokslev Sogn. Bogen er på 215 sider og indeholder ud over teksten  også et register over alle personer der er nævnt nogetsteds i kirkebogen. Bogens udgivelse er bekostet af Vokslev Sparekasses Fond og Nibe-Vokslev Sogens menighedsråd.

Linket på billedet til højre viser den rettede udgave.


Rettelser i forhold til papirudgaven.

Aalborghus lens jordebog 1562.

ISBN 978-87-7526-221-2. 472 sider. Udgivet af Landbohistorisk Selskab.

Det er en kildeudgave af lenets jordebog på 384 sider, afskrevet side for side svarende til originalen. Lenet var et af kronens vigtigste, og med dette ene len begyndte Valdemar Atterdag at erhverve det pantsatte land tilbage fra de holstenske grever. I 1562 omfattede lenet 10 herreder i Himmerland og Vendsyssel, ialt ca. 1330 gårde. Bogen indeholder en beskrivelse af jordebogen og analyser af bøndernes landgilde af korn, smør, penge m.v. Et afsnit afslører bl.a. selvejernes straf for at støtte Skipper Clement i Grevens Fejde i 1534. 

Anmeldelse i Nordjyske Medier 15. april 2013.

Anmeldelse i Slægten nr. 48, juli 2013.

Vokslev Sogns Historie.

ISBN 978-87-986657-8-6. 452 sider. Udgivet 2010 af Nibe Museum og Vokslev Samråd.

Bogen er en traditionel sognehistorie med omtale af bl.a. topografi, skolevæsen, kirke, præster og degne, foreninger herunder Vokslev Forsamlingshus, erhvervsmæssige forhold, herunder sognets vandmøller og Vokslev Kalkværk, sagn fra sognet, omtale af sognets 11 byer, kendte og ukendte fra sognet, bl.a. Aage V. Jensen, manden bag fondene.

Rettelser og tillæg.

Kansler Claus Gjordsens register over kongeligt gods og rente 1525.

Udgivet  2014 af Landbohistorisk Selskab. ISBN 978-87-7526-223-6. 424 sider. Kildeudgave af Frederik I’s kanslers register over gods, som ikke lå til de allerstørste slotslen,   udarbejdet på grundlag af indsendte jordebøger i alt ca. 3.000 gårde, såvel selvejere som kronens fæstegårde, med angivelse gårdenes afgifter m.v. Registeret er en enestående kilde til personalhistorie, lokalhistorie, landbrugshistorie m.v. Det omfatter gods i ca. ¼ af landets herreder spredt over hele Danmark incl. Skåne, som bl.a. gør det muligt at sammenligne afgiftssammesætningerne i forskellige egne af landet. Det er en ordret afskrift af registerets 390 sider. Hertil oplysninger om de enkelte len og redegørelse for afgiftstyper. Der er såvel person- som stedregister.

Rettelser og tillæg


Hasseris Å.

ISBN 978-87-991063-3-2. 52 sider. Udgivet 2008 af Hasserisstuerne.

Bogen er en kulturhistorisk vandring langs åen fra udspring i præstegårds-haven i Ø. Hornum til udløb i Limfjorden vest for Aalborg. Særlig vægt er lagt på åens møller. Tostrup Mølle blev skyllet bort i 1600-tallet. Restrup Mølle ligger ved Gl. Nibevej og får vand fra et stykke af åen som o.1783, for at skabe faldhøjde, ved et imponerende ingeniørarbejde blev lagt  op på ådalens side fra Tostrup til  mølledammen, der nu er put-and-take. Hestvad Mølle lå ca. ved Konsulens Bro og blev skyllet bort o. 1651. Et afsnit beskriver en stor forsvarssø, som sikkert efter Klementsfejden 1534 blev anlagt ved herregården Restrup bl.a. ved hjælp af en 400 meter lang fredet dæmning, som endnu ses ved Restrup Engvej. I tillægget bringes nærmere oplysninger om Jørgen Justesen, som lod Konsulens Bro opføre.

Klæstruplund i Vokslev sogn.

ISBN 87-986657-7-9. 56 sider. Udgivet 2007.

Bogen beskriver ejerforholdene det lille ejerlav i Klæstruplund umiddelbart vest for Nibe fra 1366 til 2007. Klæstruplund var oprindeligt én gård, der ejedes af adelsslægten Panter, 1401 ejede kronen ved dronning Margrethe gården, der senere blev delt i 3 gårde, som 1662 ejedes af Lundbæk.

Herredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting. Udgivet 2006.

ISBN 87-986657-6-8. 96 sider.Rettelsesblad

Diplomatarium Hornumense, tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herred, Nibe og Nørholm birk 1216-1636. Bind 1 og 2.

ISBN 87-986657-3-1, papirudgave

ISBN 87-986657-5-8 CD-ROM udgave.

1056 sider. Udgivet 2004.

I 2013 udgaven, som kan downloades er div.fejldateringer af dokumenter rettet. Denne udgave er ikke udgivet med ISBN-nummer

 

En ny udgave fra 2020 er omtalt ovenfor.

Register til K. Gjerdings bog, Hellum Herreds Beskrivelse og Historie, 1890.

ISBN 87-986657-2-3. 34 sider. Udgivet 2000.

Hellum herreds historie er uløseligt forbundet til Klaus Gjerdings unikke bog. Han døde i 1880, 29 år gammel. Det efterladte manu-skript indeholdt desværre kun Gjerding, Blenstrup, Skørping, Fræer og Brøndum sogn og blev udgivet i 1890-92 af D.H.Wulff for Selskabet for Jysk Historie og Topografi, men uden et register. Med registeret er bogen mere tilgængelig.

Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Danmark.

ISBN 87-986657-1-5,  80 sider. Udgivet 1999.

En efterslægtstavle for Haakon Svenson, født 1845 i Gammaltorp i Blekinge, der i 1867 som smed udvandrede til Danmark og fik arbejde ved anlæggelsen af jernbanen ved Skanderborg. 1874 blev han formand ved DSB ved kolonne 60 ved Vrå på strækningen Nørresundby-Frederikshavn. Gift 1872 i V. Brønderslev med Sidsel Johanne Christensen. De boede i et banehus i Borup nord for Vrå. 

Færch-slægterne i Danmark.

ISBN 87-986657-0-7, 550 sider.Udgivet 1998.

14 slægter med navnet Færch, Ferk, Færk.  Jens Færke, foged på Søborg Slot 1354. Søren Nielsen og Anne Michelsdatter i Færke i Gjelstrup i Vokslev sogn ved Nibe, hvis efterkommere bl.a. tæller sildesalter Niels Nielsen Færch i Nibe og Rasmus Færch, der grundlagde tobaksfabrikkerne i Holstebro.Søren Nielsen i Tårup i Vokslev, der giftede sig med enken efter Niels  Jensen Færch. Færk slægten fra Fur, der tjente Niels Andersen Færch, der ejede en del af Fur. 10 andre mindre slægter.  (kan ikke downloades)

Byggeri og ny teknologi på sygehuse.

ISBN 87-7359-821-6. Udgivet 1996 af Arbejdsmiljøfondet.

Bidrag til bogen, som handler om inddragelse af arbejdsmiljø i.f.m. planlægning og projektering af nyt byggeri samt ny teknologi på sygehuse.

Bogen er nu forældet, men inddragelse af arbejdsmiljø i planlægning og projektering har siden udgivelsen i 1996 fået en stadig mere fremtrædende plads. (kan ikke downloades)

Dagmar Larsen - Nibes ukendte forfatterinde.

Privattryk, 40 sider. Udgivet 1994. Bogen er en biografi over Dagmar Larsen (1867-1922), som  skrev f bogen Kulturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode i Slutningen af det attende og Begyndelsen af det nittende Aarhundrede". Den udkom i 1926 og nok er den fineste beskrivelse af Nibes historie i den periode, hvor sildefiskeriet blomstrede. Bogen omhandler specielt købmands- og sildesalterfamilierne Søren Nielsen, som var Dagmar Larsens egen slægt, samt slægten Kold og slægten Færch.